UPS Express Saver – zwrot kosztów

UPS Express Saver – zwrot kosztów

Gwarancja zwrotu pieniędzyDla niektórych usług i miejsc przeznaczenia UPS oferuje bezpłatną gwarancję zwrotu opłat za przesyłkę. W przypadku, gdy gwarancja zwrotu pieniędzy ma zastosowanie, to jeżeli UPS nie podejmie próby dostawy w odpowiednim czasie, na wniosek klienta UPS zwróci Państwu (lub innej osobie, która opłaciła przewóz) opłatę za przesyłkę lub zapisze na koncie takiej osoby kwotę równą takiej opłacie (lub jej odpowiednią część, jeżeli jedynie niektóre paczki z większej przesyłki nie zostaną doręczone w określonym czasie) bez jakiejkolwiek dopłaty, podatku VAT, cła, innych podatkowi opłat, pod warunkiem, że spełnione zostaną następujące warunki:

 

 • dokumenty przewozowe (łącznie z etykietami) muszą być prawidłowo wypełnione, a paczka musi mieć papierową etykietę przygotowaną przy pomocy narzędzi UPS online wspomagających rozwiązania wysyłkowe lub w inny sposób zgodny ze wskazówkami UPS dotyczącymi opakowań;
 • do paczki musi być dołączona pełna i prawidłowo wypełniona dokumentacja wymagana przez kraj pochodzenia lub kraj przeznaczenia oraz przez wszystkie kraje tranzytowe;
 • w wypadkach, w których ma to zastosowanie, paczka musi być zaopatrzona w naklejkę kierunkową dostawy w sobotę (dla miejsc przeznaczenia, dla których ta usługa jest dostępna);
 • przesyłka musi zostać dostarczona UPS nie później niż w ostatecznym terminie określonym przez UPS dla dostawy z gwarantowanym terminem doręczenia;
 • z prośbą o zwrot pieniędzy należy zwrócić się do UPS na piśmie lub telefonicznie w ciągu 15 dni kalendarzowych od upływu gwarantowanego terminu doręczenia i podać następujące informacje:imię i nazwisko (lub nazwę firmy) odbiorcy, adres, datę wysyłki oraz numer przesyłki UPS;
 • przesyłka nie może podlegać dodatkowym czynnościom przewozowym,dopłacie za paletę niewymiarową lub zawierać dużej paczki, jak opisano w sekcji „Usługi i opłaty dodatkowe”  Przewodnika UPS. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku, gdy opóźnienie w dostawie wynika z
  • a) niespełnienia przez paczkę ograniczeń lub wymogów określonych w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług UPS (w ustępie 3.1 Warunków UPS oraz w Przewodniku) lub przepisach prawa,
  • b) ze zdarzeń znajdujących się poza naszą kontrolą (wymienionych w ustępie 6 Ogólnych Warunków Świadczenia Usług UPS) c) z powodu zawieszenia wykonywania usług lub odmowy świadczenia usług, jak przewiduje ustęp 3.3 Ogólnych Warunków Świadczenia Usług UPS lub
  • d) ustanowienia jakiegokolwiek zastawu przez UPS zgodnie z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług UPS lub przepisami prawa.W celu uniknięcia wątpliwości, odpowiedzialność UPS z tytułu gwarancji zwrotu pieniędzy ogranicza się do przypadków wymienionych powyżej i gwarancja ta w żaden inny sposób niestanowi żadnej formy zobowiązania lub oświadczenia, że przesyłka dotrze w konkretnym terminie. Gwarantowany termin doręczenia przesyłek kurierskich jest określony w postanowieniach Przewodnika UPS dotyczących poszczególnych rodzajów usług.
Powrót