Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

 

§1 Wstęp:

1.Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki świadczenia usług przez firmę – R2G Polska Sp. z o.o , właściciela serwisu internetowego http://www.homepaczka.pl (dawniej clickpaczka.pl)

2.Użyte w tym regulaminie określenia oznaczają:

 • homepaczka.pl (dawniej clickpaczka.pl) – R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rostafińskich 4
 • 02-593 Warszawa; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dl a m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000335110, REGON 14196798.
 • Strona internetowa – witryna http://www.homepaczka.pl, wraz z podstronami,
 • Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji na Stronie internetowej,
 • Przewoźnik – partner biznesowy homepaczka.pl, świadczący usługi logistyczne na stronie internetowej,
 • Formularz – program znajdujący się na Stronie Internetowej, służący do generowania Zleceń,
 • Usługa – usługa Przewoźnika, dostępna na Stronie internetowej,
 • Zlecenie – skutecznie wypełniony formularz na Stronie internetowej, zakończone wygenerowaniem listu przewozowego, potrzebnego do prawidłowego wykonania Usługi.
 • Waga gabarytowa / wymiarowa – obliczana jest na podstawie wymiarów przesyłki i stosowana jest dla paczek i palet. Wzory do obliczenia wagi gabarytowej/ wymiarowej: UPS: Długość x Szerokość x Wysokość / 5000; DHL: Długość x Szerokość x Wysokość /4000;

K-EX: Długość x Szerokość x Wysokość/10000.W DHL w przypadku paczek do 31 kg waga wymiarowa/gabarytowa nie jest uwzględniania do wyceny.

 • Odbiorca przesyłki – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, do której w związku ze Zleceniem Usługi przez Klienta adresowana jest Przesyłka,
 • Cennik Przewoźnika – cennik używany przez Przewoźnika
 • Przesyłka – list, paczka, paleta objęta Usługą,
 • List przewozowy – mający moc prawną dokument stanowiący potwierdzenie prawidłowo złożonego Zlecenia,
 • Konto Przedpłaty – konto zasilane przez Klienta w celu zapłaty za Usługę
 • Cennik – cennik Usług dostępny dla zalogowanych Klientów w „Panelu klienta” w zakładce „Cennik” opublikowany na Stronie internetowej. W przypadku opłat niewyszczególnionych w Cenniku, obowiązują opłaty zgodne z Cennikiem Przewoźnika.

3.Każdorazowe zalogowanie się na Stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności oraz Cennika.

4.Każdorazowe zamówienie Usługi na Stronie Internetowej jest równoznaczne z akceptacją warunków świadczenia Usługi, zawartych w dokumencie lub dokumentach (w postaci Regulaminów, Ogólnych Warunków świadczenia Usług, Ogólnych Warunków Spedycyjnych, Przewodnikach po usługach i innych) opisujących zasady świadczenia usług przez Przewoźnika, którego Usługa została wybrana. Aktualna treść tych dokumentów jest publicznie dostępna na stronach internetowych należących do Przewoźników.

5.Dla potrzeb tego Regulaminu wszędzie, gdzie w powyższych dokumentach Przewoźników mowa o nadawcy lub zleceniodawcy rozumiemy przez to Klienta opisanego w §1 pkt. 2.

§2 Rejestracja, dostęp i korzystanie ze Strony internetowej.

1.Dostęp do Usług jest możliwy tylko dla Klientów. Aby zostać Klientem należy się zarejestrować na Stronie internetowej,

2.homepaczka.pl ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta zarejestrowanego Klienta, z ważnej przyczyny uzasadnionej naruszeniem przez Klienta zasad opisanych w niniejszym regulaminie, jak również z powodu podejmowania przez Klienta działań narażających homepaczka.pl na szkodę.

3.Klient zobowiązuje się zachować w tajemnicy nadany przy rejestracji unikatowy login i hasło oraz nie udostępniać go osobom trzecim. W przypadku podejrzenia, że wiedzę o treści loginu i hasła mogła nabyć osoba trzecia, Klient ma obowiązek zmiany hasła i powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie homepaczka.pl.

4.Wszelkie Usługi zlecone po zalogowaniu przez Klienta unikatowym loginem i hasłem uważa się za zamówione przez Klienta.

5.Klient nie może uchylać się od jakiejkolwiek odpowiedzialności względem homepaczka.pl (w tym od zapłaty za Zleconą Usługę) w przypadku kiedy do Zlecenia Usługi dojdzie z wykorzystaniem przydzielonego Klientowi unikatowego loginu oraz hasła.

6.Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji Usług generowane oraz udostępniane są Klientowi w formie elektronicznej do wydruku na Stronie internetowej.

7.Klient akceptując postawienia regulaminu, wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim przez homepaczka.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie oraz za pośrednictwem innych środków komunikacji na odległość.

8.Na żądanie klienta homepaczka.pl wyjaśni znaczenie poszczególnych punktów regulacji regulaminu.

 

§3 Realizacja Usług.

1.homepaczka.pl poprzez Stronę internetową pośredniczy w zlecaniu przez Klienta Usługi u Przewoźnika.

2.Jedyną możliwością zlecania takiej Usługi jest wypełnienie Formularza na Stronie internetowej oraz wydrukowanie wygenerowanego w ten sposób Listu przewozowego. Ręczne wypełnienie Listu przewozowego będzie skutkowało naliczeniem standardowej opłaty za Usługę zgodnie z Cennikiem. Klient jest zobowiązany poinformować homepaczka.pl, o fakcie wypisania listu ręcznie u nadawcy przesyłki.

3.Klient zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia Formularza – w szczególności zawartości, wymiarów oraz wagi przesyłki. Podanie nieprawidłowych danych może spowodować odmówienie odbioru przesyłki przez kuriera, naliczeniem opłat zgodnych ze stanem faktycznym według Cennika Przewoźnika lub Cennika oraz naliczeniem kary umownej zgodnie z Cennikiem. Naliczenie opłat dodatkowych może nastąpić w terminie do 90 dni od momentu doręczenia przesyłki , po weryfikacji przez homepaczka.pl faktury od Przewoźnika. Klient zobowiązuje się na wezwanie homepaczka.pl, dopłacić różnicę, wynikającą z niezgodnościami występującymi, między stanem faktycznym, a deklaracją Klienta złożoną podczas generowania Formularza na Stronie Internetowej.

4.Klient zobowiązuje się do starannego zapakowania i zabezpieczenia Przesyłki w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenie własnej przesyłki oraz innych przesyłek przewożonych przez Przewoźnika. Wytyczne dotyczące pakowania są dostępne w Bazie Wiedzy homepaczka.pl, dostępnej na stronie www.

5.Klient zobowiązuje się iż, Przesyłka nie będzie zawierała przedmiotów zabronionych, wymienionych w dokumentach o jakich mowa w § 1 pkt. 4 niniejszego Regulaminu. W przypadku naruszenia przedmiotowego obowiązku, Klient ponosi wszelką oraz wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje przedmiotowego naruszenia.

6.Klient powiadomi Odbiorcę o planowanej Przesyłce, a także o konieczności zapewnienia odpowiednich środków, niezbędnych do odbioru Przesyłki.

7.Klient poinformuje Odbiorcę, że w przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki zobowiązany jest on do bezzwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności przedstawiciela Przewoźnika.

8.Klient przyjmuje do wiadomości, że każdy Przewoźnik może mieć własne, szczegółowe wytyczne dotyczące pakowania przesyłek, które będą obowiązywać przy rozpatrywaniu ewentualnej reklamacji i zobowiązuje się je przestrzegać.

9.W przypadku nadania Przesyłki za pobraniem (COD), homepaczka.pl zobowiązuje się przekazać Klientowi sumę pobrania na rachunek wskazany przez Klienta, nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania stosownej wpłaty od Przewoźnika.

10.Zwrot przesyłki, której doręczenie nie jest możliwe podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

§4 Odpowiedzialność stron

1.Za poprawne dostarczenie wiadomości e-mail do homepaczka.pl, uznaje się otrzymanie przez nadawcę wiadomości potwierdzającej z numerem zgłoszenia.

2.Przekazanie Zlecenia do Przewoźnika nie gwarantuje jego przyjęcia do realizacji. W takim wypadku homepaczka.pl będzie współpracować z Klientem, aby wyjaśnić przyczynę, z powodu której Zlecenie nie zostało przyjęte do realizacji.

3.homepaczka.pl dołoży wszelkich starań, aby przekazać Zlecenie do Przewoźnika, jednakże nie ponosi względem Klienta jakiejkolwiek odpowiedzialności (w tym odpowiedzialności za utracone korzyści) wynikającą z braku możliwości przekazania przedmiotowego Zlecenia – w tym z powodu braku możliwości korzystania ze Strony internetowej.

4.Klient przyjmuje do wiadomości, że homepaczka.pl nie ma wpływu na jakość Usług świadczonych przez Przewoźnika (w szczególności na utratę, uszkodzenie, zwrot lub opóźnienie Przesyłki).

5.homepaczka.pl nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli utrata, ubytek, uszkodzenie, opóźnienie lub zwrot Przesyłki powstały z przyczyn:

a) występujących po stronie Klienta lub Odbiorcy Przesyłki;

b) nie wywołanych winą homepaczka.pl;

c) z właściwości towaru;

d) wskutek siły wyższej;

e) nadania pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną

rzeczy wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach

szczególnych albo niezachowania przez Klienta tych warunków,

f) braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych

warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości,

g) szczególnej podatności rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości,

h) ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania rzeczy przez Klienta lub Odbiorcę,

i) przewozu przesyłek, które zgodnie z przepisami lub umową powinny być dozorowane,

jeżeli szkoda wynikła z przyczyn, którym miał zapobiec dozorca.

6.Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się na cesję ewentualnych roszczeń wnoszonych przez Przewoźnika, jeżeli roszczenia te powstały z powodu uszkodzenia innych przesyłek przez Przesyłkę Klienta, wskutek przewożenia materiałów zakazanych, niestarannego zapakowania lub zabezpieczenia Przesyłki.

7. Klient przed przystąpieniem do generowania Formularza na Stronie Internetowej ,zobowiązany jest do zapoznania się z przepisami dotyczącymi nadawania przesyłek, w tym przepisami i regulacjami celnymi w danym kraju. homepaczka.pl nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Zlecenia, spowodowane ograniczeniami i regulacjami celnymi.

§5 Ustalenie stanu przesyłki i postępowanie reklamacyjne

1.Ustalenia stanu przesyłki dokonuje się protokolarnie w czasie przewozu lub po jego zakończeniu w celu określenia zakresu szkody, jeżeli nastąpiło naruszenie stanu przesyłki.

2.Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, ustala się niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

3.Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, ustala się stan przesyłki na żądanie Odbiorcy zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 (siedem) dni od dnia odbioru przesyłki.

4.Protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu przesyłki.

5.Protokół ustalenia stanu przesyłki powinien zawierać w szczególności informacje dotyczące:

a) pierwotnego stanu przesyłki i wartości przesyłki wynikającej z zapisów w dokumencie przewozowym;

b) rodzaju naruszeń stanu przesyłki, pojemnika transportowego lub środka transportowego;

c) rozmiarów naruszenia, w tym ubytków ilości, masy lub objętości przesyłki;

d) przypuszczalnego czasu i miejsca, w którym nastąpiło naruszenie stanu przesyłki;

e) przypuszczalnych przyczyn naruszenia stanu przesyłki;

f) innych okoliczności, w jakich nastąpiło naruszenie stanu przesyłki.

6.Klient może złożyć do przewoźnika reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

7.Reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania Usługi przez Przewoźnika należy składać elektronicznie na adres bok@homepaczka.pl W przypadku Przewoźnika K-ex, reklamację należy składać bezpośrednio na adres e-mail edyta.dominiak@k-ex.pl

8.Reklamację składa się w formie pisemnej.

9.Reklamacja powinna zawierać:

a) datę sporządzenia reklamacji;

b) dane Przewoźnika;

c) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) Klienta składającego reklamację;

d) tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;

e) kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);

f) wykaz załączonych dokumentów;

g) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

10.Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących Zlecenia Usługi (w szczególności list przewozowy, dokumenty potwierdzające przyjęcie do przewozu rzeczy innych niż przesyłka) oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia;

11.Reklamacja zostanie niezwłocznie przekazana Przewoźnikowi, a o wynikach postępowania reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony natychmiast po uzyskaniu odpowiedzi od Przewoźnika.

12.homepaczka.pl jest odpowiedzialna za prawidłowe przekazanie reklamacji do Przewoźnika.

13.Maksymalny termin przekazania reklamacji do Przewoźnika to 3 (trzy) dni robocze licząc od dnia otrzymania pisemnej reklamacji od Klienta.

 1. Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji to 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonej i zawierającej wszelkie wymagane dokumenty reklamacji. Za datę przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia, przyjmuje się dzień przekazania informacji przez homepaczka.pl do Klienta o rozpoczętym procesie reklamacyjnym.

15.Reklamacje dotyczące działania Strony internetowej i systemu przekazywania Zleceń należy składać w formie elektronicznej na adres bok@homepaczka.pl.

§6 Ceny Usług i warunki płatności

1.Za wszystkie zrealizowane Usługi homepaczka.pl naliczy opłaty, zgodnie z obowiązującym w momencie złożenia zlecenia Cennikiem.

2.Wszystkie ceny przedstawione na Stronie internetowej, oprócz Cennika dostępnego po zalogowaniu w Panelu klienta, stanowią jedynie zaproszenie do negocjacji zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.Jedynym obowiązującym Klienta cennikiem jest Cennik opisany w §1 pkt. 2. Jeżeli dana usługa nie jest wyszczególniona w Cenniku, Klienta obowiązuje cennik Przewoźnika opublikowany na jego stronie www. Te strony to http://www.ups.com/, http://dhl.pl,http://k-ex.pl/, odpowiednio dla UPS Polska Sp. z o.o., DHL Express (Poland) Sp. z o.o., K-EX Sp. z o.o.

4.homepaczka.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika bez podania przyczyny, wprowadzania nowych i usuwania starych Usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

5.Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661)

6.homepaczka.pl oświadcza, że jest zarejestrowana jako czynny płatnik podatku VAT.

7.Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w wyjątkowych przypadkach za niektóre usługi dodatkowe (m. in. dopłata do paczki nietypowej, za dostarczenie w strefie rozszerzonej, weryfikacja wagi i wymiarów), opłata może zostać naliczona po wykonaniu usługi, w terminie otrzymania przez homepaczka.pl od Przewoźnika rozliczenia usług dodatkowych i zobowiązuje się dopłacić różnicę na wezwanie homepaczka.pl.

8.Wpłaty na konto Przedpłaty są wykonywane przed wykonaniem Zlecenia, za pomocą przelewu błyskawicznego eCard bądź przelewu tradycyjnego.

9.Jeżeli na Koncie występuje nadpłata, Klient może zażądać jej zwrotu po uprzednim kontakcie z homepaczka.pl.

 

§7 Ustawowe prawo zastawu

1.homepaczka.pl przysługuje prawo zastawu na Przesyłce w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających ze Zlecenia Usługi.

2.Prawo zastawu może być wykonywane, dopóki przesyłka znajduje się w dyspozycji homepaczka.pl, Przewoźnika, u osoby która ją dzierży w jego imieniu, albo dopóki może nią rozporządzać na podstawie dokumentów.

3.Klient akceptując postawienia regulaminu, wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim przez homepaczka.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej, oraz za pośrednictwem innych środków komunikacji na odległość.

 

§8 Postanowienia końcowe

1.Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności podlegają zapisom ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (w tym przepisom wykonawczym do przedmiotowych ustaw).

2.Wszelkie sprawy sporne strony będą próbowały załatwić na drodze polubownej, w przypadku braku porozumienia, sprawy będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

 

 

 

 

Regulaminy Przewoźników:

Warunki przewozu UPS Polska Sp. z o. o.

Ogólne Warunki Świadczenia Usług UPS Polska Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Express (Poland) Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia usług przez firmę K-EX Sp. z o. o.